Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Christus Koning 24-11-2019 Ds J. Wiegers Christus Koning 24-11-2019 Ds J. Wiegers
ORDE VAN DIENST EVANG.-LUTH.GEM. ZEIST, 24-11-2019, AANVANG 10.00 UUR

                         Voorganger ds. J. Wiegers
laatste zondag kerkelijk jaar - Christus koning
    
LEZING UIT DE PROFETEN: Jesaja 65: 17-23

EPISTELLEZING: 2 Petrus 3: 3-14

EVANGELIELEZING: Matteus 25: 1-13


VERKONDIGING

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

op de dag dat wij hier omkijken naar het verleden, naar mensen die als levenden uit ons dagelijks leven zijn weggewist, lezen we teksten die gaan over een toekomst. Bij de profeet Jesaja is het iets om naar uit te zien. In de Petrus-brief is het iets om naar te verlangen, en het verhaal van Matteus waarschuwt ons dat we niet weten wanneer die toekomst aan zal breken.

De woorden van de profeet beginnen met: Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We zouden er in onze tijd bijzonder verlangend naar uit kunnen zien. Dagelijks horen en zien we verhalen van oorlogen, opstanden en grootschalige milieuverwoesting. Mensen worden ontrecht, onderdrukt en gaan uit frustratie over dingen die ze wel willen veranderen maar het niet kunnen, over tot geweld, tot in de meest extreme vorm. En allerwegen klinkt de klacht dat we onze eigen leefomgeving aan het verwoesten zijn.
We hebben deze aarde in leen ontvangen om die in goede staat aan onze nakomelingen door te geven. Maar zijn wij daartoe nog in staat? Wij genieten, zoals de profeet zegt, wel zelf van wat wij gebouwd en verbouwd hebben, maar laten wij nog wat over voor diegenen die niet of niet meer zelf kunnen bouwen of verbouwen? Stormen, overvloedige regenval en lawines vernietigen wat mensen gebouwd of verbouwd hebben.
Nog deze week stonden er beelden in de kant over Zuid-Soedan en Somalië waar de hele akkerbouw verdronken is. Er is geen sprake van een groot gejuich waarvan de profeet spreekt. Mensen zwerven over de wereld op zoek naar betere leefomstandigheden. Alom klinkt nog steeds een jammerklacht op. Aan ons de taak om te zorgen dat die jammerklacht kan verstommen. Aan ons de taak om te zorgen dat niemand meer gebrek lijdt en dat niemand meer door geweld om het leven komt.

Als wij het alleen maar bij een jammerklacht laten zal er niets veranderen. En aangezien we zelf niet in staat zijn de grote problemen aan te pakken, zullen we politici moeten kiezen die die problemen wel aan willen pakken en niet zeggen: We zullen er in de toekomst wel oplossingen voor vinden. De woorden van de profeet zijn woorden van lang geleden, maar het zijn woorden die we nu hard nodig hebben. We moeten iets hebben om naar uit te zien, anders gaan we bij de pakken neer zitten.
We mogen uitkijken naar een wereld waarin de problemen die we nu hebben voorbij zullen zijn. Naar een stad van de toekomst waarin alleen maar gejubel zal klinken. Een wereld vol blijdschap over wat de Heer voor ons schept. Want Hij geeft goede gaven. Hij houdt ze niet voor zichzelf, maar wil de mensen laten delen in al het goede wat Hij in petto heeft.
Als we bereid zijn voluit te verlangen naar die nieuwe wereld dan zetten we ons ook in voor het zodanig beheren van onze erfenis, de schepping, dat we die beter achterlaten dan hoe wij hem van onze voorgangers hebben ontvangen. Dan kijken we niet alleen maar naar de ellende die we zien, maar dan steunen we maatregelen die die ellende willen verkleinen.
En dat houdt in dat we moeten voorkomen dat alleen miljardairs deze wereld regeren met een kapitaal dat ze niet altijd op rechtvaardige wijze hebben vergaard. Daar komen mensen tegen in opstand. Daarom heeft de EU chef zo’n probleem om een geloofwaardig Europees kabinet in elkaar te zetten. De ene na de andere kandidaat wordt afgeserveerd wegens dubieuze praktijken. Zij handelen tegen de woorden van de profeet in. Zij eten wat zij niet geplant hebben en zij wonen in huizen die ze ten koste van degenen die geen huis hebben, lieten bouwen.

Maar genoeg over al deze aanklachten. De schrijver van de Petrus-brief kent ze ook. Waar blijft Hij nu? Hij had toch beloofd te komen?
Er is nog niets ten goede veranderd. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, schrijft hij: Hij, God, wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Zoals ook wij vertrouwen dat degenen die wij gedenken niet verloren zijn gegaan. De schrijver haalt nog maar eens het verhaal van de zondvloed aan. Iets dergelijks zal niet meer gebeuren. De schrijver zegt dat wij heilig en vroom moeten leven.
Dat betekent dat wij ons aan de bedoeling van de wet houden. Een collega heeft die woorden als woorden van vrijheid onder woorden gebracht. Dat klinkt dan zo:

1.   Ik ben Hij die is. Ik heb u verlost. Leef als bevrijde mensen, vrij van andere goden en machten. Je hoeft ze niet te dienen. Je hoeft niet te buigen.
2.   Je bent vrij om God niet vast te leggen in denkbeelden van dogma’s en belijdenissen, in beelden van hout en steen.
3.   Je bent vrij om de naam van God te roepen, te loven, te fluisteren als de naam van je liefste.
4.   Je bent vrij om tijd vrij te maken voor jezelf, voor elkaar en voor God.
5.   Je bent vrij om te leren van de generatie die je voorging en aan de kinderen van morgen.
6.   Je bent vrij om kwaad te worden, maar nooit langer dan tot de zon ondergaat, zodat er in je hart geen ruimte komt voor bitterheid, wrok of haat.
7.   Je bent vrij om trouw te zijn aan vrouw, man, vriend of vriendin, tot wie je ooit zei: ‘Ik hou van jou’
8.   Je bent vrij om rechtvaardig en zorgvuldig om te gaan met wat jou aan bezit is toevertrouwd.
9.   Je bent vrij om eerlijk en vol vreugde te zeggen: ‘ik weet iets goeds van haar, ik weet iets goeds van hem en anders hou je liever je mond.
10.  Je mag vrij zijn van begeerte, dat verschrikkelijke verlangen om te hebben wat een ander heeft. Dat jou kan verteren en stuk kan maken en je tot een eenzame kerker kan maken.

Al deze zinnen geven de kern aan. Het gaat bij de wet niet om moeten maar om mogen. Het is veel te vaak andersom gepresenteerd met een opgeheven vinger: Je moet dit en je mag dat niet. Hier hoor je de kern van de wet: vrijheid. Met die vrijheid mogen wij verlangen naar die nieuwe hemel en nieuwe aarde die ons beloofd zijn. Want hoe je het wendt of keert, eens zal de zon opgebrand zijn en dan komt er zowiezo een einde aan deze aarde.
Heel belangrijk is dat van die nieuwe hemel en nieuwe aarde gezegd wordt dat daar gerechtigdheid woont. Daar verlangen nog heel veel mensen naar. Ik hoef uit de recente geschiedenis alleen maar Iran, Bolivia, Libanon, Noord-Syrië en vele andere landen te noemen.

Wanneer het zal gebeuren dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde er komen is een vraag die in alle drie de lezingen naar voren komt. Bij Matteus lazen we een voorbeeldverhaal van hoe je daar mee om kunt gaan. In dit geval hangt Jezus het verhaal niet op aan het volgen van de wet, maar aan het goed letten op de omstandigheden.
Bijkomend effekt is, dat als je goed op de omstandigheden let, je je vanzelf aan de wet houdt. Je weet niet wanneer de bruidegom komt, denk er daarom goed over na wat je doet om die bruidegom op passende wijze te ontvangen. Dat lampen brandende houden doet mij denken aan de bruiloftsstoeten die wij in India gezien hebben. Die werden vroeger met fakkels verlicht. Maar dat betekende ook een groot brandgevaar. Tegenwoordig rijdt er in de stoet een generator mee en de mannen met de fakkels zijn vervangen door mannen met zwaaiende tl-buizen. Die hoeven alleen maar op te passen dat ze niet over het snoer struikelen.

Let goed op de omstandigheden. In onze tijd ook een belangrijke zaak. Hoe ver kunnen we gaan met bepaalde ontwikkelingen zonder dat we onszelf schade toebrengen? Houden we vast aan de toezegging dat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat?
Het betekent in elk geval dat er voor ons een taak ligt. Dat is zo te leven dat het aanstekelijk wordt voor anderen ook aan een omkeer te gaan doen. En dat is niet overdag snelheid matigen en ‘s nachts er maar op los scheuren. Dat betekent consequent zijn.
Bijvoorbeeld voorkeur voor produkten met een goed keurmerk. Dat betekent ook zoveel mogelijk lokaal consumeren. In een stad is dat moeilijker dan op het platteland maar er zijn steeds meer mogelijkheden. En als de grote winkels merken dat hun aandeel achteruitloopt doordat zij niet milieubewust zijn, dan zullen ook zij gaan veranderen. Als er maar voldoende consumenten zijn dan wordt er ook geproduceerd naar de vraag.

Je komt daarmee terecht in de groep vrouwen die voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. Die weliswaar ook in slaap waren gevallen doordat het zo lang duurde voordat de bruidegom kwam, maar die op dat moment alert konden reageren.

Overigens zit er natuurlijk een bepaalde tegenspraak in de drie lezingen van vandaag als het gaat over de toekomst. In het verhaal van Matteus worden de laatkomers buitengesloten, de schrijver van de Petrus-brief houdt de deur nog op een kier: Hij wil dat niemand verloren gaat. Bij Jesaja staat die deur als het ware wagenwijd open: Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de Heer is gezegend. Degenen die wij vandaag gedenken horen daar al bij thuis. Zij leven al in hun goede toekomst. Een toekomst zonder geween of geweeklaag, waar wij naar mogen streven

tot eer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
AMEN


 
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.