Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Dak herstel Dak herstel

Actie Adoptie dakpannen Lutherkapel Zeist
 
Al een paar jaar wordt in de Lutherkapel van onze gemeente geconstateerd dat kennelijk bij hevige regenbuien, lekkage aangetroffen wordt op het balkon waar het orgel geplaatst is. Om te constateren wat de oorzaak ervan is en om mogelijk te verhelpen, is het dak geïnspecteerd. De bevindingen waren van dien aard, dat een structurele oplossing wenselijk was. Redenen zijn dat door de toenemende hevigheid van de hedendaagse regenbuien het regenwater onvoldoende snel van het weinig hellende dak afgevoerd wordt en onder de 50 jarige oude pannen slaat. Bovendien verkeren vele pannen in slechte staat met scheuren en barsten.
Helaas werden kerkrentmeesters genoodzaakt te besluiten tot gehele vernieuwing van het dak. Immers niet alleen onze gemeente maar ook de Servisch Orthodoxe parochie maakt regulier gebruik van de kapel.
Het behelst vervanging van oude in nieuwe folie, panlatten en verbeterde dakpannen en enkele houtdelen. Een zeer kostbare ingreep (€ 29.000), die niet begroot is en slechts voor een deel bekostigd kan worden uit de beschikbare onderhoudsvoorziening en een bijzondere voorziening van de kapel. Daarnaast doen wij een beroep op financiële steun van enkele charitatieve fondsen. Echter deze fondsen verwachten ook enige bereidheid van financiële steun van gemeenteleden door een actie.
 
Als gevolg van de noodzaak tot ingrijpen, heeft inmiddels (juli 2019) de dakvernieuwing volledig plaatsgevonden.
Een eigen dakpan met naam lukt niet meer. Vandaar actie: ADOPTIE DAKPANNEN LUTHERKAPEL.
(€ 10 voor één geadopteerde dakpan.)
 
Uw gift met omschrijving Adoptie dakpannen is zeer welkom op giro NL50 INGB 0000 3833 37 t.n.v. Kerkrentm. Evang. Lutherse Gem Zeist. De gift is ook fiscaal aftrekbaar; immers de Gemeente is een ANBI instelling.
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.